Rabu, 06 November 2013

Soal Mid Semester Ganjil Kelas VIII


1.      Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara !
2.      Sebutkan nama-nama tokoh yang menyampaikan rumusan Pancasila dasar negara !
3.      Tuliskan rumusan Pancasila dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muh. Yamin !
4.      Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara !
5.      Sebutkan fungsi ideologi bagi suatu negara !
6.      Dimanakah tercantum rumusan Pancasila dasar negara yang sah dan benar ? dan tuliskan rumusannya ?
7.       Sebutkan Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, dan jelaskan pokok pikiran yang pertama saja1
Kunci Jawaban
1.      Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaran negara, pengaturan sistem pemerintahan negara, dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.      Nama-nama tokoh yang menyampaikan rumusan Pancasila dasar negara adalah:
 1. Mr. Muh. Yamin.
 2. Prof. Dr. Mr. Soepomo S.H.
 3. Ir. Soekarno.
3.      Rumusan Pancasila dasar negara yang diusulkan  Mr. Moh.Yamin, sebagai berikut:
 1. Peri kebangsaan.
 2. Peri kemanusiaan.
 3. Peri ketuhanan.
 4. Peri kerakyatan.
 5. Kesejahteraan rakyat.

4.       Pancasila sebagai ideologi negara, artinya memberikan pedoman dan arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan dan memberikan gambaran kehidupan yang ideal (yang dicita-citakan) serta cara-cara mencapainya.
5.       Adapun fungsi ideologi adalah memberikan hal-hal sebagai berikut;
a.       Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan dalam kehidupan manusia.
b.       Norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
c.       Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
d.       Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
e.       Pendidikan berguna bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya
f.         Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
6.        Rumusan Pancasila dasar negara yang sah dan benar, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Rumusannya:sebagai berikut:
1.       Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.       Persatuan Indonesia.
4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7.       Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
 1. Negara persatuan
 2. Keadilan social
 3. Kedaulatan rakyat / musyawarah
 4. Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

0 komentar:

Posting Komentar